Jesteś tutaj:Pracenazlecenie.plRegulamin

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną

 

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.) PureMedia sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Księcia Witolda 49/14, 50-202 Wrocław, ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.
2. Regulamin określa:
1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
4) tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:
1) Formularz rejestracyjny - dokument elektroniczny znajdujący się w Portalu, służący do rejestracji Konta Użytkownika w Portalu;
2) Konto – dokument elektroniczny powstały na skutek rejestracji Użytkownika w Portalu za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego;
3) Newsletter - usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych wiadomości o Portalu oraz informacjach o usługach Usługodawcy;
4) Ogłoszenie - zamieszczona przez Użytkownika treść, w tym treść stanowiąca zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.);
5) Osoby trzecie – osoby inne niż Usługodawca i Użytkownik;
6) Portal – internetowy serwis dostępny pod adresem URL: www.pracenazlecenie.pl;
7) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłania i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.);
8) Świadczenie Usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.);
9) Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Portalu, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem;
10) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu opisane w Regulaminie;
11) Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Portalu i posiadająca Konto, zobowiązana do przestrzegania Regulaminu;
12) Usługodawca – Pure Media sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Księcia Witolda 49/14, 50-202 Wrocław, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000602723; posiadająca REGON: 363752718, NIP: 8982217477, o kapitale zakładowym w kwocie 5.000,00 zł, adres e-mail: biuro@pracenazlecenie.pl;
13) ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.).

 

§ 2 Rodzaj i zakres Usług

1. Za pomocą Portalu świadczone są Usługi polegające na umożliwieniu publikowania przez Użytkowników Ogłoszeń.
2. Ogłoszenia mogą być publikowane wyłącznie przez Użytkownika posiadającego aktywne Konto.
3. Opublikowanie przez Użytkownika Ogłoszenia następuje poprzez uzupełnienie formularza z treścią Ogłoszenia i informacjami niezbędnymi celem jego opublikowania na Portalu.
4. Użytkownik nie może zamieszczać w tytule bądź treści Ogłoszeń odnośników (linków) do innych stron internetowych i adresów e-mail.
5. Użytkownik nie może publikować Ogłoszeń podszywając się pod innych Użytkowników bądź osoby trzecie.
6. Użytkownik zamieszczając Ogłoszenia powinien kierować się ogólnymi zasadami etykiety i ponosi w całości odpowiedzialność za zgodność treści ogłoszenia z stanem faktycznym oraz obowiązującym prawem.
7. Użytkownik zamieszczający jakiekolwiek treści na Portalu zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tych treści oraz ich publikacji w zakresie określonym w § 6 Regulaminu.
8. W zależności od rodzaju Ogłoszenia po uzupełnieniu formularza z treścią Ogłoszenia i informacjami niezbędnymi celem jego opublikowania na Portalu, Użytkownik zostanie poinformowany o procesie zatwierdzenia Ogłoszenia przez Usługodawcę przed publikacją na portalu lub Ogłoszenie zostanie opublikowane bez konieczności przejścia przez proces zatwierdzania.
9. Ogłoszenia podlegają publikacji na Portalu zgodnie z zasadami określonymi Regulaminem.
10. Użytkownik, zamieszczając Ogłoszenie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację jego elementów na innych portalach Usługodawcy oraz podmiotów współpracujących. Publikacja ogłoszeń przez podmioty współpracujące jest bezpłatna i służy uzyskaniu jak największej oglądalności ogłoszenia.
11. Usługodawca jest uprawniony do usuwania w każdym czasie wszelkich treści zawartych w Ogłoszeniach, które naruszają postanowienia Regulaminu.
12. Dostępne w Portalu Usługi w postaci dodawania Ogłoszeń określonych powyżej mają charakter nieodpłatny.
13. Usługodawca umożliwia również publikację na Portalu Ogłoszeń niestandardowych - promowanych. Przez ogłoszenie niestandardowe rozumie się ogłoszenie płatne wyróżnione spośród pozostałych Ogłoszeń zamieszczanych bezpłatnie.
14. Warunki umieszczania Ogłoszeń niestandardowych - promowanych, w tym czas publikacji Ogłoszenia niestandardowego, sposób jego wyróżnienia oraz odpłatność, są wybierane przez Użytkownika w trakcie procesu dodawania ogłoszenia, wykaz opłat dostępny jest pod adresem www.pracenazlecenie.pl/cennik-ogloszen.html.
15. Do treści Ogłoszeń niestandardowych - promowanych stosuje się zasady określone w ust. 3-12 powyżej.
16. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania opłat od dowolnych Usług w Portalu, które wcześniej były nieodpłatne. O zmianie charakteru Usługi z nieodpłatnej na odpłatną Użytkownik zostanie powiadomiony w trakcie procesu dodawania ogłoszenia, ale przed jego dodaniem.
17. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia o nieprawidłowościach dotyczących opublikowanego na Portalu Ogłoszenia, Usługodawca zastrzega sobie zastosowanie następujących procedur w celu weryfikacji dokonanego zgłoszenia: w razie zgłoszenia żądania usunięcia Ogłoszenia w związku z naruszeniem Regulaminu (w szczególności postanowienia ust. 7 powyżej), zgłoszenie powinno zostać przesłane z adresu e-mail, który został użyty w celu umieszczenia Ogłoszenia na Portalu oraz powinno zawierać w treści numer ID Ogłoszenia, którego dotyczy zgłoszenie. W przypadku przesłania zgłoszenia z adresu e-mail innego niż wskazany w zdaniu poprzednim, Usługodawca przesyła na adres e-mail użyty w celu zamieszczenia Ogłoszenia na Portalu informację o otrzymaniu zgłoszenia zawierającego żądanie usunięcia Ogłoszenia, wskazując równocześnie podstawy żądania. Brak otrzymania odpowiedzi na przesłaną przez Administratora informację w terminie 7 dni kalendarzowych będzie skutkować usunięciem Ogłoszenia z Portalu zgodnie ze zgłoszonym żądaniem.
18. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany w zakresie Usług w Portalu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych Usług i usprawnienie dotychczasowych Usług.
19. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usuwania ogłoszeń starszych niż 90 dni lub przeniesienia ich do archiwum.

 

§ 3 Warunki świadczenia Usług

1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu.
3. Wymagania techniczne względem sprzętu i oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik, niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca, są następujące:
1) stabilne połączenie z siecią Internet;
2) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączoną obsługą Java Script oraz Cookies;
3) konto poczty e-mail.
4. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 3 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Portalu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług.
5. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.
6. Użytkownik zobowiązany jest do niepodejmowania działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Portalu lub utrudnienia w korzystaniu ze świadczonych za pośrednictwem Portalu Usług.
7. Usługodawca, mając na względzie bezpieczeństwo i stabilność Systemu teleinformatycznego, którym się posługuje oraz niezakłócone działanie Portalu, ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługodawca oraz niezakłóconego działania Portalu. W przypadku posiadania przez Użytkownika dostępu do Usługi płatnej, okres jej obowiązywania zostaje przedłużony o czas proporcjonalny do okresu, w którym ze względu na okoliczności wskazane w zdaniu poprzednim, Użytkownik nie mógł korzystać z opłaconych Usług.
8. W celu sprawnego weryfikowania prawidłowego działania Portalu prosi się Użytkowników o bezzwłoczne zawiadamianie Usługodawcy o zakłóceniach w funkcjonowaniu Portalu.

 

§ 4 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą poprawnego zarejestrowania się przez Użytkownika w Portalu za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego.
2. Uzupełniając Formularz rejestracyjny, Użytkownik ma obowiązek podać w szczególności następujące dane:
1) login;
2) imię;
3) nazwisko;
4) adres e-mail;
5) hasło;
6) miejsce zamieszkania – województwo i miasto;
7) wiek.
3. Użytkownik zobowiązany jest podać w treści Formularza rejestracyjnego aktualne, prawdziwe dane, zgodne ze stanem faktycznym.
4. Użytkownik może dokonać rejestracji na Portalu za pomocą posiadanego konta (profilu) na wybranych portalach społecznościowych. Dokonanie rejestracji za pomocą konta (profilu) na portalu społecznościowym związane jest z pobraniem przez Usługodawcę danych Użytkownika z portalu społecznościowego (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej). Na pobranie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim wymagana jest osobna zgoda Użytkownika wyrażona w trakcie rejestracji za pomocą konta (profilu) na portalu społecznościowym.
5. Po wypełnieniu przez Użytkownika Formularza rejestracji i potwierdzeniu prawdziwości wprowadzonych danych, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej zostanie przesłana wiadomość zawierająca instrukcję aktywacji Konta Użytkownika.
6. Po dokonaniu aktywacji Konta Użytkownika zgodnie z wiadomością, o której mowa w ust. 5 powyżej, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia Umowy.
7. Zarejestrowanie się przez Użytkownika w Portalu za pośrednictwem Formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z pełną akceptacją przez Użytkownika warunków Regulaminu bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
8. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
9. Użytkownik jest zobowiązany do nieudostępniania swojego Konta innym Użytkownikom lub osobom trzecim, nieupoważnionym do działania w jego imieniu.
10. Użytkownik nie posiada prawa do zbycia Konta innym Użytkownikom lub osobom trzecim.
11. Zakazane jest korzystanie przez Użytkownika z Konta innego Użytkownika.
12. Usługodawca uprawniony jest do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, w przypadku gdy Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu, podał w Formularzu rejestracyjnym dane niezgodne ze stanem faktycznym, dostarcza za pośrednictwem Portalu treści określone w § 5 ust. 1 Regulaminu lub działania Użytkownika zostaną uznane za szkodliwe dla Usługodawcy bądź innych Użytkowników.
13. Usunięcie Konta Użytkownika w trybie ust. 12 powyżej jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
14. Użytkownik będący konsumentem jest uprawniony do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie i bez podania przyczyny poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail: biuro@pracenazlecenie.pl, przy czym uprawnienie to nie dotyczy usług terminowych i odpłatnych.
15. Użytkownik w każdym czasie ma możliwość przerwania korzystania z Usług poprzez wylogowanie się z Konta.
16. Użytkownik będący konsumentem korzystającym z Usługi ma prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od momentu jej zawarcia, chyba że świadczenie usługi rozpoczęło się na żądanie Użytkownika wcześniej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone Usługodawcy na piśmie bądź przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@pracenazlecenie.pl.
17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 powyżej, Użytkownik będący konsumentem otrzyma zwrot opłat uiszczonych tytułem korzystania z Usługi będącej przedmiotem umowy, od której odstąpił, jeżeli takie opłaty zostały przez Użytkownika uiszczone. W przypadku, gdy świadczenie usługi przez Usługodawcę rozpoczęło się na wyraźne żądanie Użytkownika będącego konsumentem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik będący konsumentem nie ma możliwości skorzystania z w/w uprawnienia.
18. Usługodawca dokona zwrotu opłaty, o którym mowa w ust. 17 powyżej w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika będącego konsumentem o odstąpieniu od Umowy z wykorzystaniem takiego samego sposobu, w jaki Użytkownik będący konsumentem dokonał zapłaty tytułem korzystania z Usług, chyba że Użytkownik będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
19. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia funkcjonowania Portalu.

 

§ 5 Odpowiedzialność

1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika za pośrednictwem Portalu treści:
1) bezprawnych, niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
2) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje, obraźliwych czy naruszających czyjąkolwiek godność;
3) nawołujących do popełnienia czynu zabronionego lub pochwalających popełnienie takiego czynu;
4) obrażających uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych;
5) pomawiających inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska;
6) znieważających lub zniesławiających inne osoby, a także godzących w dobre imię tych osób;
7) propagujących lub nawołujących do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym;
8) naruszających prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich;
9) zawierających odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych;
10) zawierających informacje reklamowe lub marketingowe nie dotyczące działalności osoby publikującej Ogłoszenie lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Usługodawcy.
2. Użytkownik korzysta z Usług, dodając za pośrednictwem Portalu treści wyłącznie na własną odpowiedzialność.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane za pośrednictwem Portalu przez Użytkowników. Treści zamieszczane przez Użytkowników nie są poglądami lub opiniami Usługodawcy.
4. Użytkownik zamieszczający treści, o których mowa w ust. 1 powyżej, może ponieść odpowiedzialność prawna względem Usługodawcy lub osób trzecich.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
1) jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania przez Użytkowników z Usług za pośrednictwem Portalu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za szkody powstałe wskutek udostępnienia innym Użytkownikom lub osobom trzecim Konta bądź ujawnienia innym Użytkownikom lub osobom trzecim danych osobowych bądź wykorzystania przez innych Użytkowników lub osoby trzecie danych osobowych Użytkownika;
2) jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług bądź zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z winy Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
3) jakiekolwiek ewentualne szkody spowodowane ujawnieniem danych osobowych zgodnie z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem.
6. W przypadku otrzymania urzędowej lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych umieszczanych przez Użytkownika lub związanej z nimi bezprawnej działalności, Usługodawca niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych, informując równocześnie Użytkownika o zamiarze i przyczynie uniemożliwienia dostępu do danych.
7. W przypadku, gdy dostęp do danych został uniemożliwiony przez Usługodawcę ze względu na zdarzenie, o którym mowa w ust. 6 powyżej, łącznie z zawiadomieniem Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych, Usługodawca nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z uniemożliwieniem dostępu do danych.
8. Każdy, kto poweźmie informację, że treści zamieszczone w Portalu przez Użytkownika są niezgodne z Regulaminem lub mają charakter określony w ust. 1 powyżej, może i powinien poinformować Usługodawcę o okoliczności i miejscu zamieszczenia takich treści umożliwiających jego identyfikację w Portalu, poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail: biuro@pracenazlecenie.pl.
9. W treści zgłoszenia naruszenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej należy podać dodatkowo dane osoby lub podmiotu dokonującego zgłoszenia oraz określić charakter naruszenia.
10. Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikowania dostarczanych przez Użytkownika treści za pośrednictwem Portalu.
11. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika w Portalu w przypadkach, gdy zachodzi ku temu uzasadniona potrzeba, w szczególności w przypadkach określonych w ust. 1 i 8 powyżej.
12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia w świadczeniu Usług/funkcjonowaniu Portalu spowodowane działaniem siły wyższej, w tym awarią, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji lub działaniem osób trzecich.
13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Portalu i świadczonych Usług spowodowaną pracami konserwacyjnymi, o których mowa w § 3 ust. 7 Regulaminu.
14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań na Portalu, w szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Użytkownika umowy zawartej z innymi osobami w związku z ogłoszeniami zamieszczonymi na Portalu.
15. Usługodawca nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Portalu.
16. Usługodawca jest uprawniony zaprzestać świadczenia Usług w każdym czasie, w przypadku zgłoszenia uzasadnionego żądania przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot.

 

§ 6 Prawa własności intelektualnej

1. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.) i ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.).
2. Użytkownik oświadcza, że w przypadku zamieszczenia za pośrednictwem Portalu treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r. 880 ze zm.), posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne do tego utworu oraz że treści ten utwór stanowiące nie naruszają praw autorskich osób trzecich, uprawnień jakiejkolwiek osoby związanych z rozpowszechnianiem jej wizerunku oraz są wolne od niedozwolonych zapożyczeń.
3. Użytkownik oświadcza, że w przypadku zamieszczenia za pośrednictwem Portalu treści stanowiących przedmiot prawa własności przemysłowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.), posiada prawa wyłączne w tym zakresie.
4. Użytkownik zobowiązany jest do ponoszenia opłat należnych twórcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi bądź innym organizacjom tego rodzaju z tytułu zamieszczania w Portalu utworów, w przypadku gdy takie opłaty będą wymagane.
5. W razie zgłoszenia przez innego Użytkownika lub osobę trzecią naruszenia przez Użytkownika praw autorskich stosuje się procedurę opisaną w § 5 ust. 8 i 9 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że:
1) Usługodawca po odebraniu takiego zgłoszenia zwraca się do Użytkownika, który zamieścił treść będącą przedmiotem zgłoszenia, poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail podany zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 4 Regulaminu, o ustosunkowanie się do zgłoszenia o naruszeniu praw autorskich,
2) Użytkownik w terminie 7 dni zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na zapytanie mailowe Usługodawcy, o którym mowa w pkt 1 powyżej,
3) w razie terminowego ustosunkowania się przez Użytkownika do zgłoszenia o naruszeniu praw autorskich poprzez zaprzeczenie, aby do takiego naruszenia doszło osoba zgłaszająca naruszenie może zostać poproszona o przedstawienie dowodów naruszenia,
4) w razie braku terminowego ustosunkowania się przez Użytkownika do zgłoszenia o naruszeniu praw autorskich, treść będąca przedmiotem zgłoszenia zostaje przez Usługodawcę usunięta z Portalu.
6. W razie zastosowania procedury z ust. 7 powyżej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez innych Użytkowników lub osoby trzecie roszczeń w związku z naruszeniem praw autorskich. W razie ewentualnych wspomnianych w zdaniu poprzednim roszczeń innych Użytkowników lub osób trzecich odpowiedzialność ponosi Użytkownik, który zamieścił w Portalu treści, w związku z którymi zgłoszono te roszczenia. Użytkownik te roszczenie przyjmie i zwolni w ich zakresie Usługodawcę z odpowiedzialności.
7. Wszelkie treści zamieszczone na Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a niepochodzące od Użytkowników korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy, skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
8. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
9. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:
1) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą;
2) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści (w tym artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów);
3) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

 

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik ma prawo wniesienia reklamacji dotyczącej świadczonych Usług w formie pisemnej na adres Usługodawcy: Pure Media sp. z o.o., ul. Księcia Witolda 49/14, 50-202 Wrocław lub w formie elektronicznej poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail: biuro@pracenazlecenie.pl.
2. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego (imię, nazwisko, adres korespondencyjny i adres e-mail reklamującego Użytkownika), przedmiot reklamacji oraz przyczynę reklamacji, w tym opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia.
3. W razie niepodania przez reklamującego wszystkich danych i informacji określonych w ust. 3 powyżej, zgłoszenie reklamacyjne może zostać pozostawione bez rozpatrzenia.
4. Usługodawca dołoży najwyższych starań, aby prawidłowo zgłoszona reklamacja została rozpatrzona w terminie wynikającym z przepisów prawa.
5. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi Użytkownika składającego reklamację za pośrednictwem listu wysłanego na adres korespondencyjny lub wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podane w zgłoszeniu reklamacji.

 

§ 8 Przetwarzanie i ochrona danych osobowych Użytkowników

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników w postaci imienia, nazwiska, loginu, adresu e-mail, adresu IP, miejsca zamieszkania i wieku Użytkowników jest Pure Media sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy: 50-202), ul. Księcia Witolda49/14, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000602723; posiadająca REGON: 363752718, NIP: 8982217477 (zwana dalej „Administratorem”).
2. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
3. Każdy Użytkownik może skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty e-mail, pisząc pod adres e-mail: biuro@pracenazlecenie.pl.
4. Dane osobowe gromadzone w ramach Portalu są przetwarzane przez Administratora na podstawie wypełnionego przez Użytkownika formularza rejestracyjnego oraz w zakresie i w celu niezbędnym do wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną oraz obsługi reklamacji.
5. Dane osobowe gromadzone w ramach Portalu są przetwarzane przez Administratora również w celu niezbędnym do wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.
6. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę informacji o korzystaniu z Portalu w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu i zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
7. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenia usług drogą elektroniczną.
8. Administrator przetwarza dane osobowe określone w § 4 ust. 2 Regulaminu, a w razie zgłoszenia przez Użytkownika reklamacji również dane określone w § 7 ust. 3 Regulaminu. Ponadto przetwarzany jest również adres IP Użytkownika.
9. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres, w którym mogą się ujawnić i być dochodzone roszczenia związane ze świadczonymi usługami drogą elektroniczną, w tym w celach archiwalnych.
10. Dane osobowe Użytkowników zostaną ujawnione osobom współpracującym z Administratorem w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
11. Dane osobowe Użytkowników mogą zostać ujawnione również osobom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi księgowej, prawnej, informatycznej, marketingowej.
12. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych Użytkowników do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
13. Dane osobowe gromadzone w ramach Portalu mogą być przetwarzane przez Administratora także w celach marketingowych, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika.
14. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych i otrzymywania ich kopii, do sprostowania (poprawienia) swoich danych, do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
15. Administrator danych osobowych może być zobowiązany do udostępnienia danych osobowych zebranych przez Portal organom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa do żądania udostępnienia danych osobowych.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem URL: www.pracenazlecenie.pl/regulamin.html
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w Regulaminie w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania pod adresem URL: www.pracenazlecenie.pl/regulamin.html Korzystanie przez Użytkownika z Usług po wprowadzeniu powyższych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.
3. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieskuteczne lub nieważne, nie wpływa to na skuteczność i ważność Regulaminu w zakresie pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznych lub nieważnych postanowień obowiązują postanowienia prawnie dopuszczalne, które w sposób najpełniejszy będą odpowiadały celom nieskutecznego lub nieważnego postanowienia i Regulaminu jako całości.
4. Prawem właściwym dla świadczenia Usług jest prawo polskie.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie w szczególności znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy – Prawo własności przemysłowej.
6. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem URL: www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Administratorem za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem URL: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2020r.

Bezpłatne oferty pracy i ogłoszenia lokalne