Regulamin portalu internetowego "PraceNaZlecenie.pl"

Portal internetowy "PraceNaZlecenie.pl" (zwany dalej "Portalem") działający pod domeną pracenazlecenie.pl prowadzony przez Pure Media Sp. z o.o. we Wrocławiu (50-202) przy ulicy Księcia Witolda 49/14, NIP: 8982217477, REGON: 363752718, adres e-mail: biuro@pracenazlecenie.pl, udostępniony jest na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej "Regulaminem").

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

§1 Definicje

 1. Administrator - Pure Media Sp. z o.o. we Wrocławiu (50-202) przy ulicy Księcia Witolda 49/14, NIP: 8982217477, REGON: 363752718.
 2. Portal - portal internetowy dostępny pod domeną www.pracenazlecenie.pl.
 3. Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Portalu.
 4. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu
 5. Ogłoszenie - zamieszczona przez Użytkownika treść, stanowiąca zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny.
 6. Newsletter - usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych wiadomości o Portalu oraz informacjach o usługach Administratora.
 7. Konto użytkownika - zbiór danych w systemie teleinformatycznym Administratora, zawierający informacje o Użytkowniku.
 8. Formularz rejestracji - formularz dostępny na Portalu umożliwiający założenie Konta użytkownika.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Portalu. Administrator może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu własnych usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Administratora:
  a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  c) dostęp do poczty elektronicznej,
 5. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.
 6. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 7. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Administratora:
  a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
  b) rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści (w tym artykułów, reportaży, wywiadów i innych utworów),
  c) pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§3 Rejestracja na Portalu

 1. Rejestracja dokonywana jest poprzez poprawne wypełnienie przez Użytkownika Formularza rejestracji dostępnego na Portalu.
 2. Użytkownik wypełniając Formularz rejestracji zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych.
 3. Użytkownik może dokonać rejestracji na Portalu za pomocą posiadanego konta (profilu) na wybranych portalach społecznościowych. Dokonanie rejestracji za pomocą konta (profilu) na portalu społecznościowym związane jest z pobraniem przez Administratora danych Użytkownika z portalu społecznościowego (imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej). Na pobranie danych, o których mowa w zdaniu poprzednim wymagana jest osobna zgoda Użytkownika wyrażona w trakcie rejestracji za pomocą konta (profilu) na portalu społecznościowym.
 4. Dokonując rejestracji na Portalu Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
 5. Po wypełnieniu przez Użytkownika Formularza rejestracji i potwierdzenia prawdziwości wprowadzonych danych, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej zostanie przesłana wiadomość zawierająca instrukcję aktywacji Konta użytkownika.
 6. Po dokonaniu aktywacji Konta użytkownika zgodnie z wiadomością, o której mowa w ust. 5, pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 7. Usługi o których mowa w ust. 6, świadczone są nieodpłatnie lub za odpłatnością zgodnie z postanowieniami Regulaminu lub w drodze indywidualnych uzgodnień pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
 8. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto użytkownika.
 9. Użytkownikowi zabrania się udostępniania Konta użytkownika osobom nieupoważnionym do działania w imieniu Użytkownika.
 10. Użytkownik nie posiada prawa do zbywania Konta użytkownika innym podmiotom.
 11. W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź całkowitego usunięcia Konta użytkownika.

§4 Zasady zamieszczania ogłoszeń

 1. Użytkownik posiadający aktywne Konto użytkownika może publikować na Portalu ogłoszenia. Zamieszczane ogłoszenia muszą dotyczyć ogólnej tematyki Portalu to jest powinny zawierać treść wskazującą na oferowanie usług w rodzaju przygotowywania, korekty lub pomocy w przygotowaniu prac dyplomowych, opracowań, recenzji lub innych podobnego typu tekstów lub też dotyczyć poszukiwania osoby zajmującej się świadczeniem usług w zakresie opisanym wcześniej.
 2. Użytkownik zamieszcza ogłoszenia wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 3. Użytkownik nie może zamieszczać w ogłoszeniach odnośników (linków) do innych stron internetowych.
 4. Użytkownik nie może publikować ogłoszeń podszywając się pod innych Użytkowników bądź osoby trzecie.
 5. Użytkownik zamieszczając ogłoszenia powinien kierować się ogólnymi zasadami etykiety. W szczególności zabronione jest korzystanie z Portalu w sposób utrudniający korzystanie z niego przez innych Użytkowników lub też w sposób powodujący zakłócenia w działaniu Portalu.
 6. Zabrania się umieszczania ogłoszeń których treść:
  a) nawołuje do popełnienia czynu zabronionego lub pochwala popełnienie takiego czynu,
  b) obraża uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,
  c) pomawia inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,
  e) znieważa lub zniesławia inne osoby a także godzi w dobre imię tych osób,
  f) propaguje lub nawołuje do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,
  g) narusza prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
  h) ma charakter bezprawny,
  i) zawiera odnośniki do innych stron internetowych zawierających złośliwe oprogramowanie lub stron internetowych służących do wyłudzania danych,
  j) zawiera informacje reklamowe lub marketingowe nie dotyczące działalności osoby publikującej ogłoszenie lub dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Administratora,
 7. Użytkownik zamieszczający jakiekolwiek treści na Portalu zobowiązany jest posiadać prawo do korzystania z tych treści oraz ich publikacji.
 8. Ogłoszenia zamieszczone przez Użytkownika przed publikacją na Portalu wymagają akceptacji (zatwierdzenia) przez Administratora.
 9. Ogłoszenia zatwierdzone przez Administratora podlegają publikacji na Portalu zgodnie z zasadami określonymi niniejszym Regulaminem lub zgodnie z indywidualnymi uzgodnieniami dokonanymi z Użytkownikiem.
 10. Administrator jest uprawniony do usuwania w każdym czasie wszelkich treści, które naruszają lub w oczywisty sposób naginają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 11. W przypadku notorycznego naruszania postanowień niniejszego Regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź całkowitego usunięcia Konta użytkownika.

§5 Usługi płatne

 1. Administrator umożliwia publikację na Portalu ogłoszeń niestandardowych. Przez ogłoszenie niestandardowe rozumie się ogłoszenie płatne wyróżnione spośród pozostałych ogłoszeń (standardowych) umieszczanych bezpłatnie.
 2. Warunki umieszczania ogłoszeń niestandardowych, w tym czas publikacji ogłoszenia, sposób jego wyróżnienia oraz odpłatność, uzgadniane są indywidualnie w drodze negocjacji pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.
 3. W celu publikacji ogłoszenia niestandardowego Użytkownik kontaktuje się z Administratorem poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej: biuro@pracenazlecenie.pl.
 4. Do treści ogłoszeń niestandardowych stosuje się zasady określone w §4.

§6 Odpowiedzialność

 1. Administrator informuje, iż zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art. 12-14 wskazanej ustawy.
 2. Administrator informuje, iż w przypadku otrzymania urzędowej lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych umieszczanych przez Użytkownika lub związanej z nimi bezprawnej działalności, niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych informując równocześnie Użytkownika o zamiarze i przyczynie uniemożliwienia dostępu do danych.
 3. W przypadku gdy dostęp do danych został uniemożliwiony przez Administratora ze względu na zdarzenie, o którym mowa w ust. 2 łącznie z powiadomieniem Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do danych, Administrator nie odpowiada za szkody poniesione przez Użytkownika w związku z uniemożliwieniem dostępu do danych.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę zamieszczonych treści. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich lub innych praw osób trzecich lub przepisów prawa, Administrator będzie kierował roszczenia te niezwłocznie do Użytkownika jako podmiotu odpowiedzialnego za zamieszczone treści, a Użytkownik przyjmie te roszczenia i w tym zakresie zwolni od odpowiedzialności Administratora.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań na Portalu, w szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Użytkownika umowy zawartej z innymi osobami w związku z ogłoszeniami zamieszczonymi na Portalu.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników na Portalu i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika lub innych Użytkowników bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Administratora.
 7. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Portalu.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia - gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 9. W przypadku szkody poniesionej przez Użytkownika, a wynikającej z umyślnego działania Administratora, Administrator odpowiada jedynie za rzeczywiste szkody poniesione przez Użytkownika z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność Administratora zostaje ograniczona do minimalnych granic odpowiedzialności dopuszczonych i określonych prawem właściwym ze względu na siedzibę Administratora lub według miejsca pobytu Użytkownika bądź też wynikających z odrębnych praw przysługujących konsumentom.

§7 Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym (m.in. w przypadku posiadania Konta użytkownika bądź korzystania z usługi Newsletter). Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie za wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Administratora: biuro@pracenazlecenie.pl.
 2. Użytkownik będący konsumentem korzystającym z usługi świadczonej drogą elektroniczną ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od momentu jej zawarcia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone Administratorowi na piśmie bądź przesłane drogą elektroniczną.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Użytkownik będący konsumentem otrzyma zwrot opłat uiszczonych tytułem korzystania z usługi będącej przedmiotem umowy, od której odstąpił. W przypadku gdy świadczenie usługi przez Administratora rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Użytkownik będący konsumentem ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione przez Administratora do chwili odstąpienia od umowy.
 4. Administrator dokona zwrotu opłaty na rzecz konsumenta z wykorzystaniem takiego samego sposobu w jaki konsument dokonał zapłaty tytułem korzystania z usług.

§8 Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług świadczonych za pomocą Portalu, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres biuro@pracenazlecenie.pl.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Administrator wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych w terminie 7 dni.
 3. Reklamacja powinna być złożona w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym usługa nie została wykonana lub została wykonana nienależycie.
 4. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie do 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.
 5. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 3 reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Administrator niezwłocznie powiadomi Użytkownika.
 6. W przypadku otrzymania przez Administratora zgłoszenia o nieprawidłowościach dotyczących opublikowanego na Portalu ogłoszenia, Administrator zastrzega sobie zastosowanie następujących procedur w celu weryfikacji poprawności dokonanego zgłoszenia:
  a) zgłoszenie umieszczenia w treści ogłoszenia błędnego numeru telefonu: Administrator danych zweryfikuje poprawność numeru telefonu poprzez wykonanie połączenia na numer wskazany w ogłoszeniu oraz potwierdzenie czy właściciel numeru jest autorem ogłoszenia. W przypadku braku potwierdzenia, numer telefonu wskazany w ogłoszeniu zostanie zmieniony lub usunięty zgodnie z otrzymanym przez Administratora zgłoszeniem;
  b) zgłoszenie żądania usunięcia ogłoszenia w związku z naruszeniem Regulaminu (w szczególności postanowienia §4 ust. 4): zgłoszenie powinno zostać przesłane z adresu e-mail, który został użyty w celu umieszczenia ogłoszenia na Portalu oraz powinno zawierać w treści numer ID ogłoszenia, którego dotyczy zgłoszenie. W przypadku przesłania zgłoszenia z adresu e-mail innego niż wskazany w zdaniu poprzednim, Administrator danych przesyła na adres e-mail użyty w celu umieszczenia ogłoszenia na Portalu informację o otrzymaniu zgłoszenia zawierającego żądanie usunięcia ogłoszenia wskazując równocześnie podstawy żądania. Brak otrzymania odpowiedzi na przesłaną przez Administratora informację w terminie 7 dni kalendarzowych będzie skutkować usunięciem ogłoszenia z Portalu zgodnie ze zgłoszonym żądaniem.

§9 Własność intelektualna

Wszelkie treści zamieszczone na Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) a nie pochodzące od Użytkowników korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Administratora, skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator powiadomi na Portalu na co najmniej 14 dni przed wejście w życie zmian w Regulaminie.
 2. Administrator zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Administratora związanych z działaniem Portalu. W przypadku posiadania przez Użytkownika dostępu do usługi płatnej, okres jej obowiązywania zostaje przedłużony o czas proporcjonalny do okresu, w którym ze względu na okoliczności wskazane w zdaniu poprzednim, Użytkownik nie mógł korzystać z opłaconych usług.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Administratora jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Administratorem za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 15 listopada 2007.
Chcesz wyróżnić swoje ogłoszenie?

Ostatnio dodane