piątek, 30 listopada 2018, 10:57

Umowa zlecenie - na czym polega

Obecnie umowa zlecenie to jedna z najbardziej popularnych form zatrudnienia. Czym się jednak różni od umowy o pracę i umowy o dzieło? Na czym właściwie polega umowa zlecenie? Sprawdź, co warto wiedzieć!
Umowa zlecenie - na czym polega

Umowa zlecenie to jeden z rodzajów umowy cywilnoprawnej. Zasady zawierania takiej umowy w polskim prawie regulują art. 734-751 kodeksu cywilnego. W celu lepszego zrozumienia, czym jest umowa zlecenie, warto przytoczyć treść art. 734 kc:

"Art. 734. § 1. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

§ 2. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Przepis ten nie uchybia przepisom o formie pełnomocnictwa.".

Umowa ta zawierana jest na czas określony pomiędzy zleceniodawcą (osobą zlecającą) a zleceniobiorcą (wykonującą zlecenie). Przedmiotem tej umowy zazwyczaj jest jakaś konkretna usługa, za którą należy się wynagrodzenie. W przypadku umowy o dzieło przedmiotem umowy było dzieło.

Ważną cechą umowy zlecenia jest brak określenia godzinowego wymiaru pracy, a także możliwość wykonania zlecenia w dowolnym miejscu. Co powinna jednak zajmować treść umowy pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą?

Przede wszystkim warto zawrzeć taką umowę w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach (po jednej dla każdej ze stron). Treść umowy powinna przede wszystkim określać strony umowy. Dla osoby fizycznej będą to takie dane, jak: imię i nazwisko, data urodzenia, numery dokumentów (numer PESEL i numer dowody osobistego), adres, a także imiona rodziców. Jeśli jedną ze stron jest osoba prowadząca działalność gospodarczą, w dokumencie należy zawrzeć nazwę działalności i Numer Identyfikacji Podatkowej.

Inne ważne elementy, które powinny znaleźć się w umowie to: cel zlecenia i sposób realizacji, data rozpoczęcia i zakończenia, forma i rodzaj wynagrodzenia, a także ewentualnie zapis regulujący sytuację, w której umowa może zostać niedopełniona.

Sprawdź także, co musisz wiedzieć o umowie o dzieło.

fot. pexels.com/hitesh choudhary

Warto przeczytać

Zobacz również

Ostatnio czytane

Ostatnio dodane